فهرست افرادمهدی اسماعیل زاده
موسس و مدیرعامل مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Esmaeilzadehsrpub.org

آقای دکتر Touhami Lanez
Faculty of Sciences and Technology, University of El Oued
University of El Oued, Algeria
Sjfstsrpub.org

آقای دکتر Sanjeevikumar Padmanaban
Associate Professor of Department of Energy Technology
Aalborg University, Denmark
آقای دکتر احمد عبید
عضو هیات علمی گروه ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه کوفه، عراق
ahmedj.aljanabyuokufa.edu.iq

آقای دکتر Andino Maseleno
Research fellow at the Institute of Informatics and Computing Energy, Universiti Tenaga Nasional, Indonesia
Universiti Tenaga Nasional, Indonesia
آقای دکتر یزدان خردمند
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
yazdan.kherdmand1400gmail.com
آقای دکتر Arun Kumar
Professor and Head, Department of Biochemistry
Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Hospital,India
خانم دکتر Madhumita panda
Asst. Professor MCA
Seemanta Engg. College, BPUT Mayurbihar, Mayurbhanj,India
آقای دکتر B.Omkar Lakshmi Jagan
Research Scholar, Department of Electrical and Electronics Engineering
Koneru Lakshmaiah Education Foundation , India
خانم دکتر Lekshemi Gangadhar
Department of Nonotechnology
Nooral Islam Centre for Higher education, Kumaracoli, Kanyakumari, India
آقای دکتر Mohd Helmy Abd Wahab
lecturer and Head of Intelligent System Lab at the Department of Computer Engineering,
Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
آقای دکتر سید محمد حسین آیت اللهی
دانشیار گروه هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه یزد
hayatollahiyazd.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار گروه هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه یزد
mohammadiyazd.ac.ir
آقای پروفسور Praveen Agarwal
Head of the Department of Mathematics
Anand International College of Engineering, India
خانم دکتر سوسن خسرویار
عضو هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، ایران
آقای دکتر Jamshid Ali
PhD in Technology Management,Assistant Professor Faculty of Management Science, SZABIST Larkana Campus, Larkana Pakistan
آقای دکتر حمید ذوالفقاری
فوق دکتری سایکوسوماتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر حسین جاوید
استادیار گروه بیوشیمی
دانشگاه وارستگان مشهد، ایران

خانم فریبا کاظم زاده
مدیر اجرایی مرکز نشر و تخقیقات علمی ایران
مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
Kazemzadehsrpub.org